Hva er nøkkelen til god og langvarig lønnsomhet ?

Hensikten med en bedrift er å skape verdi

Hensikten med en bedrift er å skape verdi for ulike interessenter – eiere, ansatte, kunder, leverandører, samfunnet, ivareta bærekraft osv.

Grunnlaget for dette er lønnsomhet – hvert år! Nøkkelen til lønnsomhet er et sammensatt spørsmål.

Nedenfor er noen av områdene kort diskutert.

 

Strategi – "It is all about excecution"

Noen har grunnleggende tro på at en veldefinert strategi i klassisk forstand løsner mye av lønnsomhetsutfordringene i bedriften. Det er selvsagt viktig å vite hvor bedriften skal, men som det heter "Kultur spiser strategi til frokost". (Peter Drucker). Og sannheten er nok at strategi nødvendigvis ikke gir konkurransefordeler i seg selv.  Såkalt strategisk parallellitet (Flere bedrifter i samme bransje har lik strategi) og det faktum at en strategi ofte er synlig for konkurrenter, reduserer strategiens betydning som positiv verdidriver. En særlig erfaren finsk bedriftsleder fikk spørsmålet "What is strategy as you see it". Svaret var meget kort. "It is all about excecution".

Kultur og ledelse –"Bedrifter blir det lederne fokuserer på og det det ikke reageres på"

Frokosten er unnagjort – strategien gikk ned med morgenkaffen! For lite "excecution". Vi bør spørre oss selv: Hva preger en kultur som gir lønnsomhet og hva må til for å komme dit? En av de klassiske definisjoner på kultur er "Grunnleggende antakelser om hva som gjelder hos oss" (Edgar H. Schein). Kortversjonen blir å bygge en kultur der lønnsomhet har hovedrollen. Hos oss gjelder prestasjoner som påvirker lønnsomheten!  Å bygge opp en slik holdning i kulturen er selvsagt et både langt og krevende løp. En mulig start kan være å tenke over "Bedrifter blir det ledelsen fokuserer på +  noe vi ikke reagerer på som vi burde".

Kompetanse – "Arbeidsplassen er det beste universitetet"

I et samfunn med svært godt utdanningsnivå har bedriftene god tilgang på høykvalifiserte mennesker. Men den må settes inn i bedriftens kontekst – problemer og muligheter. Realkompetanse og kunnskap er to ulike mengder, der realkompetansen handler om å anvende kunnskap til beste for bedriften og definere arbeidsplassen som det beste universitetet og arena for læring om konkrete tiltak og forbedring som gir faktisk lønnsomhet. Det er ikke nok å vite at inntektene må være større enn kostnadene.

Innovasjon  = dagens forretningsutvikling -  "Nødvendig med god ressursplattform"

Nye produkter og tjenester ser dagens lys på løpende bånd – et fåtall lykkes med store satsinger. De fleste suksesser kommer fra etablerte bedrifter gjennom trinnvis og systematisk utvikling av sine produkter og tjenester i primærvirksomheten – de har innsyn og ressurser til å klare hele løpet fra ide til at markedet aksepterer en ny løsning.

For radikalt nye løsninger er problemet at de fleste delmarkeder på langt nær er like raskt mottakelige for nyheter som ideskaperne vurderer. Ressursbehovet for å kunne bruke innovasjon som lønnsomhetsnøkkel er betydelig og ofte for lavt vurdert – men: Noen ganger og heldigvis for det, er det også nye bedrifter som treffer og lykkes.

Innovasjonssuksessene har stort sett funnet løsninger på noe som er kritisk/særlig viktig/spesielt nyttig og fordelaktig for kunden og ofte utviklet i nær kontakt med kunder. "Nice to have" er ikke godt nok.

Uansett er grunnleggende lønnsomhet sentralt for å kunne hevde seg i en konkurranse der innovasjon stadig øker sin betydning.  Vi har nå en bølge der digitalisering er en helt sentral innovasjonsdriver. Den som ikke er med her vil mest sannsynlig få problemer innen en relativt kort tidshorisont.

God drift – "Et altfor lite fokusert område – mye lønnsomhet i god drift"

Her kan mange etablere vanskelig kopierbare konkurransefortrinn og finne nøkkelen til lønnsomhet. I driften ligger forretningsmodellen og kjerneprosessene som skal skape lønnsomheten. Veldefinerte og effektive prosesser for de sentrale verdidriverne er en særlig viktig nøkkel til lønnsomhet. Det er ikke bare kostnader som ødelegger lønnsomheten, men også inntektene bedriften aldri fikk.  Gode salgsprosesser kombinert med prestasjonskultur er en god kombinasjon og viktig område for å utvikle evnen til lønnsomhet. En helhetlig innfallsvinkel blir å identifisere de sentrale verdidriverne og deretter vurdere om prosessene til disse bygger skikkelig opp under lønnsomheten. Og har bedriften en organisasjon, definerte roller og kompetente mennesker som ivaretar prosessene?    

Hva så – mulige veier videre?

Dessverre ingen enkle svar. Men jeg håper at momentene gir noen refleksjoner om hva som må til enten for å forbedre lønnsomheten eller skape den fra grunnen av.

Keypex AS © 24.11.2020